perjantai 15. toukokuuta 2015

Tätä tarkoittaa lietekaivojen tyhjennyksien valvonta

Lietekaivojen valvonta vaatii usean viranomaisen yhteistyötä

VALVONTA ON VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖTÄ
Lietekaivojen tyhjennyksien valvonta on laissa säädetty usean viranomaisen tehtäväksi. Jätehuollon viranomainen ylläpitää jätehuollon kuljetusrekisteriä, johon kirjataan kaivojen tyhjennykset. Mikäli jollakin kiinteistöllä havaitaan lain ja jätehuoltomääräysten osalta poikkeamia, toimitetaan poikkeamatiedot kunnan ympäristövalvonnan viranomaiselle, joka hoitaa tapahtumaan liittyvät valvontatoimet. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa, että lietettä kuljettavat vain luvanomaavat kuljettajat, ja sen vuoksi jätteenkuljetusrekisterissä ylläpidetään tietoa myös lietekaivojen tyhjentäjistä. Hajavesiasetuksessa määritellään myös teknisiä vaatimuksia jätevesien käsittelyjärjestelmille; teknisissä yksityiskohdissa kunnan rakennusvalvonta neuvoo kuntalaisia.

Ekokymppi ylläpitää Kainuun osalta jätehuollon kuljetusrekisteriä ja seuraa lietekaivojen tyhjennyksiä lain edellyttämällä tavalla. Seurannassa ilmenneitä poikkeamatietoja toimitetaan tarvittaessa eteenpäin valvoville viranomaisille eli kuntien ympäristövalvontaan tai ELY-keskukselle.

LIETEKAIVOTIEDOTE JAKELUSSA
Lietekaivojen tyhjennyksien valvonta on tässä laajuudessaan Kainuussa uutta, niin viranomaisille kuin kuntalaisillekin. Tämän vuoksi asiasta halutaan kertoa jo tässä vaiheessa, kun kuljetusrekisterin perustiedot ovat kunnossa ja tyhjennyksien tapahtumatietoja suunnitellaan vastaanotettavaksi rekisteriin. Viranomaiset ovat yhteistyössä lähettäneet huhti-toukokuussa noin 11.000 tiedotetta niille kiinteistöille, joilla kuljetusrekisterin perustiedon mukaan on tyhjennettäviä lietekaivoja.  Tavoitteena on luoda yhteistyössä hyvä ja käytännönläheinen toimintamalli kainuulaiselle jätehuollon valvonnalle. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, näinhän sitä sanotaan. Vuonna 2016 viranomaisilla on valmiudet aloittaa rutiininomainen valvonta.

LIETEKAIVOJEN TYHJENNYSVÄLIT
Hajavesiasetus määrää tyhjennysväleistä seuraavaa:
  • saostussäiliöt - tyhjennys vähintään kerran vuodessa
  • pienpuhdistamot - tyhjennys vähintään kerran vuodessa
  • umpisäiliöt - tyhjennys tarvittaessa

USEIN KYSYTTYÄ:
Asiakaspalveluumme on tullut paljon yhteydenottoja lietekaivoihin liittyvistä kysymyksistä. Seuraavassa vastauksia yleisimmin kysyttyihin:

Saako lietekaivon tyhjentää itse?
Saa, mutta tietyin edellytyksin. Lietekaivon saa tyhjentää omalle pellolle omasta kaivosta. Naapurin kaivon tyhjentäminen on sallittua pienimuotoisena naapuriapuna, mutta silloinkin lietteen käsittelyn ja  toimituspaikan tulee täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Ympäristövalvonnan viranomaiset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti suosittele tätä toimintamallia. Jos lietekaivossa on ns. mustia vesiä (WC-vesiä) on ennen maaperälevitystä tehtävä hygienisointi. Tämä toteutetaan yleensä kalkkistabiloimalla (ohje). Omatoimisesta lietekaivon tyhjentämisestä pitää aina tehdä ilmoitus Ekokympille. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla asiakaspalvelu@ekokymppi.fi -osoitteeseen tai käyttää valmista lomaketta.

Onko pakko tyhjentää saostussäiliö kerran vuodessa?
Hajavesiasetus on tässä pykälässään lahjomaton. Periaatteessa viranomaisella ei ole mahdollisuutta hyväksyä harvempaa tyhjennysväliä. Mutta jos kyseessä on loma-asunto tai vakituinen asunto, jossa lietteen määrä on vähäinen, voi tyhjennyksiiin ilmoittaa keskeytyksen. Se hyväksytään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se ilmoitetaan erillisellä lomakkeella. Ennen keskeytystä kaivojen pitää olla tyhjät.

Jätehuoltourakoitsija tyhjentää kaivot, onko siitä tehtävä ilmoitus Ekokympille?
 Kiinteistön haltijan ei tarvitse tehdä jätehuoltourakoitsijan tekemästä tyhjennyksestä ilmoitusta Ekokympille. Jätehuoltourakoitsija ilmoittaa tyhjentämiensä kaivojen tiedot Ekokympille. Tietoja ryhdytään tallentamaan Ekokympin järjestelmään kuluvan vuoden aikana.

Olen saanut vapautuksen jätevesikaivojen rakenteiden uusimisesta ikäperusteella. Koskeeko lietekaivojen valvonta myös minun kiinteistöäni?
Kyllä koskee. Hajavesiasetus määrittelee jätevesijärjestelmille tiettyjä teknisiä vaatimuksia, ja tästä johtuen useat kiinteistöt joutuvat tekemään remonttia järjestelmiinsä. Joillakin perusteilla saa vapautuksen remontin tekemisestä, mutta lietekaivot ovat siitä huolimatta tyhjennysvälien valvonnassa mukana. Lietettähän kuitenkin muodostuu, vaikka remonttia ei tehtäisikään. Kuntien rakennusvalvonta neuvoo, jos haluat tiedustella jätevesijärjestelmän teknisistä vaatimuksista.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää jätehuollon asioista, me autamme sinua!
Ota yhteyttä Ekokympin asiakaspalveluun p. 08 - 636 616 arkisin klo 9-17.


FAKTAA JÄTEHUOLLON KULJETUSREKISTERISTÄ:

Jätehuollon kuljetusrekisteriin kirjataan asumiseen käytettävien kiinteistöjen eli vakituisten asuntojen ja loma-asuntojen jätehuoltotiedot. Kainuun rekisterissä on noin 50.000 kiinteistön tiedot. Jätehuoltourakoitsijat ilmoittavat rekisteriin tyhjentämiensä jäteastioiden tiedot ja Ekokymppi seuraa jätehuollon toteutumista kiinteistöllä näiden tietojen avulla. Jätelain uudistuksessa kuntien velvollisuudeksi tuli myös lietekaivojen tyhjennyksien kirjaaminen ja seuraaminen kuljetusrekisterissä.

Jätehuollon kuljetusrekisteriin on kerätty tietoja kiinteistöjen jäteveden käsittelyjärjestelmistä. Ennakkotietoja on saatu kuntien jätevesilaitoksilta (kunnalliset viemärit) ja jätehuoltourakoitsijoilta (kiinteistöt, joilla on tehty lietekaivojen tyhjennyksiä viime vuosina). Tämän lisäksi Ekokymppi lähetti pari vuotta sitten yli 10.000 kyselylomaketta, joissa tiedusteltiin kiinteistöt jätehuollon tilanne myös jätevesijärjestelmän osalta. Rekisteri on perustietojen osalta lähes valmis, seuraavassa vaiheessa rekisteriin vastaanotetaan jätehuoltourakoitsijoiden toimittamat lietekaivojen tyhjennystiedot. Tyhjennyksien seuranta aloitetaan aikaisintaan vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja toimitusjohtaja Jukka Oikarinen p. 044 7100 070 tai
asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen p. 044 7100 120
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ekokymppi.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti