torstai 7. toukokuuta 2015

Majasaaren jätekeskuksen vesienkäsittelystäMajasaaren jätekeskus, ilmakuva 2014

Ekokymppi on hakenut Majasaaren jätekeskuksen ympäristölupaan muutoksia koskien puhdistamolietteiden kompostointia, sivutuoteasetuksen mukaisten biojätteiden käsittelyä tunnelikompostoinnilla sekä energiakasvien tuotantoa. Lupakäsittelyn yhteydessä on otettu kantaa myös jätevesien käsittelyyn jätekeskuksen alueella. Yle Kainuu uutisoi asiasta 5.5.2015 julkaistussa artikkelissaan.

Pohjavesipurkaumasta ylimääräistä vettä
Majasaaren jätekeskuksen vesien käsittelyssä on sisäisiä ongelmia, joihin on puututtu ympäristöluvan tarkistuksissa ja muutoksenhaussa. Yksi ongelma on veden määrä. Kajaanin kaupunki perusti vuonna 1983 Majasaaren kaatopaikan, johon ei tuolloisten määräysten mukaan tarvinnut tehdä nykyisenkaltaisia tiivistysrakenteita. Näiden täyttöalueiden alta kulkee rikkinäisessä ja ruhjeisessa kallioperässä pohjavesipurkauma, joka likaantuu kaatopaikan täytöstä valuvasta vedestä sen alittaessaan täytön. Pohjavesipurkauma havaittiin vuonna 2007, kun jätekeskukseen rakennettiin pohjausta uudelle täyttöalueelle. Tätä aikaisemmin vanhat täyttöalueet ovat laskeneet alleensa koko olemassaolonsa ajan kenenkään tietämättä. Geologit ovat havainnon jälkeen tutkineet kallioperää useaan kertaan, viimeksi viime kesänä, jotta pohjavesipurkauman lähde löydettäisiin ja ylimääräinen vesi voitaisiin ohjata puhtaana pois alueelta ennen kuin se alittaa kaatopaikan. Niin kauan kuin veden alkuperä löydetään, täytön alta kulkeva vesi ohjataan Majasaaren jätevedenpuhdistuslaitokseen.

Tällä hetkellä käytössä oleva puhdistamo on mitoitettu alueella 2000-luvun alussa arvioidun vesimäärän mukaisesti. Jätekeskukseen on tämän jälkeen rakennettu uusia alueita, jotka lisäävät puhdistettavan veden määrää. Puhdistettavia vesiä kerätään mm. biojätteen ja saastuneiden maiden kompostointialueilta. Jätevesiä muodostuu puhdistettavaksi myös kaatopaikan uudelta täyttöalueelta, joka on tiivispohjainen, uudet EU-määräykset täyttävä loppusijoitusalue. Uusilta alueilta suotaantuvat vedet saadaan kerättyä puhdistettavaksi hallitusti.

Jätevesien puhdistamoa ohjataan tietokoneella

Ukkosesta laitevahinkoja
Jätevedenpuhdistuslaitosta ryhdyttiin rakentamaan, kun jätekeskuksen toiminta siirtyi Ekokympin vastuulle v. 2002. Tuolloin tehtiin päätös, että likaiset vedet kerätään talteen salaojituksin ja pumppauksin. Pumppaamoista likainen vesi johdetaan käsiteltäväksi omassa jätevedenpuhdistamossa. Puhdistuslaitos soveltuu erittäin hyvin kaatopaikkavesien puhdistamiseen. Se pääsee vaadittuihin puhdistustehokkuuksiin normaaleissa olosuhteissa. Laitoksen ongelmia ovat mm. edellä mainituista syistä johtuva veden määrä ja alueen ukkosalttius. Kun ukonilma saapuu Kajaaniin, on hyvin todennäköistä, että Majasaaren jätekeskuksessa tapahtuu ukkosvaurioita. Ukkosen jälkeen Majasaaressa yleensä korjaillaan laitevahinkoja, ja usein juuri jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Laitteisto on ollut useita kertoja ukkosvaurioiden vuoksi vajaatehoisena tai toimintakyvyttömänä. Alueen ukkossuodattimia on paranneltu merkittävästi useina vuosina.


Velvoitetarkkailun mittaukset hoitaa puolueeton taho
Häiriötilanteissa jätevettä on jouduttu kierrättämään takaisin jätetäyttöön tai johtamaan maastoon käsittelemättöminä. Maastoon johdettuja vesiä valvotaan velvoitetarkkailuun liittyvien mittauspisteiden avulla. Velvoitetarkkailun mittaukset toteuttaa ulkopuolinen, puolueeton taho. Jätevesistä mitataan typpi-, fosforipitoisuuksia ja orgaanisen aineen määrää. Velvoitetarkkailun mittausten perusteella voidaan todeta, että kaatopaikkavesien vaikutusalue ei ole muuttunut vuoden 1990 jälkeen lainkaan. Kaikista häiriötilanteista on ilmoitettu valvovalle viranomaiselle ympäristöluvan mukaisesti. Rikkoontumisista johtuvien seisokkien vuoksi ei ole aina päästy ympäristöluvan mukaisiin vedenpuhdistuksen poistotehokkuuksiin.

Mittauslaitteet uusitaan v. 2015
Jäteveden määrää mittaavat laitteet ollaan uusimassa tänä kesänä. Niiden toiminnassa on kulumisesta ja kaatopaikkavesien ominaisuuksista johtuvaa epäluotettavuutta. Tällä hetkellä teoreettinen jätevesien määrä ei pidä paikkaansa, koska osa pumpatusta vedestä virtaa takaisin pumppaamoihin, jolloin osa vedestä joudutaan pumppaamaan useampaan kertaan. Lisäksi pumppujen teho hiipuu juoksupyörien kulumisen johdosta, ja nämä aiheuttavat epäluotettavuutta vesien määrän laskentaan. Magneettiputkella todetussa mittausvertailussa jäteveden määrä on arvioitu jopa 30 % pienemmäksi kuin pumppujen käyttöaikaan perustuvassa mittauksessa.

Uusi puhdistamo rakennetaan v. 2016
Tämän hetken tilanteisiin ja ongelmiin on reagoitu suunnittelemalla uusi kapasiteetiltaan suurempi puhdistamo. Puhdistamon rakentamisen arvioitiin toteutuvan kesällä 2015, mutta kustannusarvion ylityksien vuoksi hanke siirtyy vuoden verran. Uuden puhdistamon ukkosriskiin ei saada sataprosenttista suojausta, mutta puhdistamoon suunnitellaan mahdollisimmat hyvät ukkosenjohdattimet.

FAKTAA MAJASAAREN JÄTEKESKUKSEN JÄTEVESIENPUHDISTUSLAITOKSESTA:
 • Alueelta poisjohdetun veden määrä (v.2014) oli 32.900 m³. Tämä vesimäärä vastaa Kajaanin kaupungin jätevedenpuhdistamon kolmen päivän läpivirtaamaa.
 • Ympäristöluvan mukaisen velvoitetarkkailun mittaukset hoitaa ulkopuolinen, puolueeton taho. Tarkkailun tuloksena on voitu todeta, että koko jätevesien puhdistamon toiminnan aikana jätekeskuksen kuormitus näkyy Koljosensuolta laskevassa purossa, mutta Kylkiäisessä, Kivijärvessä tai Mainuanjärvessä veden laadussa ei ollut havaittavissa kaatopaikan vaikutuksia.  Häiriöt puhdistamon toiminnassa eivät ole nostaneet päästöjä alueen ulkopuolelle. Jätevesien käsittelyyn liittyvät häiriöt ovat aiheuttaneet ongelmia vain jätekeskuksessa sisäisesti, sillä käsittelemätöntä vettä pystytään kierrättämään jätetäyttöön puhdistamon toimiessa vajaalla teholla. Ympäristöluvassa kuitenkin vaaditaan, että jätevesi puhdistetaan vaadittuun tasoon ja sen jälkeen poistetaan alueelta. Näin ollen toimenpiteitä vesienkäsittelyn kehittämiseksi on edelleen tehtävä.
 • Poistotehoprosentti = kuinka monta prosenttia tietystä haitallisesta aineesta pitää poistaa ennen kuin vesi johdetaan ulos alueelta
TOIMINTAVUODET
 • vuosi 2004: puhdistamo otettiin käyttöön
 • vuosi 2006: puhdistamon kapasiteettia laajennettiin ja laitos uudistettiin
 • vuosi 2007: jätekeskuksen jätetäytössä havaittiin öljyä ja rasvoja, jotka tulivat suotoveden mukana puhdistamoon aiheuttaen ongelmia suodattimiin. Jätevesien määrä lisääntyi uusien alueiden ja pohjavesipurkauman havaitsemisen vuoksi
 • vuosi 2008: rakennettiin puhdistamon etupuolelle bioroottori, jolla estetään öljyjen ja rasvojen pääsy puhdistamoon. Samalla rakennettiin orgaanisen aineen jälkipoistoyksikkö.
 • vuosi 2009: salamanisku särki laitteistot, puhdistamo vajaatoiminnassa kesäkuusta syyskuuhun, tuona aikana poistoteho 40 %, muulloin poistoteho 80 %, ukkosenjohdattimia paranneltiin
 • vuosi 2010: alkuvuodesta ongelmia mittauslaitteistossa, tulopumppujen taajuusmuuttajissa ja bioroottorin lamelleissa, jolloin poistoteho 56 %, kesällä salamanisku särki laitteistot uudestaan, josta aiheutui seisokki toimintaan, kaikkien korjausten jälkeen poistoteho 66 %
 • vuosi 2011: alkuvuodesta tuloputket jäätyivät sähkökatkosten vuoksi ja virtausmittareissa oli ongelmia, poistoteho 67 %, alkukesästä seisokki ukkostuhojen jälkeen, loppuvuodesta mittaukset alkoivat toimia epäluotettavasti, joka vaikeutti typenpoistoa, poistoteho loppuvuodesta 46 %
 • vuosi 2012: ongelmia jäätymisen ja mittareiden kanssa, heinäkuussa ukkonen särki puhdistamon toimintakyvyttömäksi (logiikka ja mittarit tuhoutuivat kokonaan), laitos saatiin toimimaan tuhojen jälkeen vasta seuraavan vuoden alusta, toimintavuoden poistoteho oli 72 %
 • vuosi 2013: veden laadunmittauksia ei saatu luotettavasti laitoksen logiikasta, mutta velvoitetarkkailuraportin mukaan koko vuoden poistoteho 49 %
 • vuosi 2014: pitkä edellisvuoden seisokki vaurioitti laitoksen ydintä (ioninvaihtomassaa), ja kun se oli saatu kuntoon, ukkonen vaurioitti laitoksen taas kokonaan, laitos saatiin toimintaan vasta lokakuun lopulla
 • vuosi 2015:  uusitaan jäteveden mittauksiin liittyvät laitteistot
 • vuosi 2016:  Majasaaren jätekeskukseen rakennetaan uusi puhdistamo alueen jätevesien käsittelemiseksi

Lisätietoja toimitusjohtaja Jukka Oikarinen, p. 044 7100 070, jukka.oikarinen@ekokymppi.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti